Co to jest Ubezpieczenia bagażu podróżnego?

Ubezpieczanie obejmuje bagaż podróży, który został utracony w czasie podróży zagranicznej.

Osobie ubezpieczonej w przypadku utraty bagażu, przysługuje odszkodowanie, jeśli bagaż znajdował się bezpośrednio pod jej opieką lub został powierzony zawodowemu przewoźnikowi do na podstawie dokumentu przewozowego, został oddany do przechowalni lub był zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym), był zamknięty w pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania, luku bagażowym, bagażniku zamkniętego samochodu, kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.

Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego wynosi 2 000 PLN. Wysokość odszkodowania ustala się według wartości rynkowej przedmiotu z dnia poprzedzającego wystąpienie szkody lub na podstawie rachunków zakupu lub na podstawie wartości nowego przedmiotu o identycznych właściwościach użytkowych w dniu zaistnienia zdarzenia.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: środki płatnicze, bilety podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery wartościowe, oraz klucze, biżuteria, w tym zegarki, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, przedmioty z futra lub wykończone futrem naturalnym, telefony komórkowe czy gry wideo, sprzęt i programy komputerowe oraz dane na nośnikach wszelkiego rodzaju. Ochronie nie podlegają również przedmioty służące do działalności gospodarczej Ubezpieczonego, akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem przyczep kempingowych, półciężarówek kempingowych i łodzi, sprzęt medyczny, lekarstwa i protezy, wózki dziecięce oraz paliwa i broń wszelkiego rodzaju.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów, plecaków, toreb lub paczek, kiedy uszkodzeniu nie uległa zawartość bagażu.

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego możesz dokupić do wszystkich Karty Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus oraz Planeta Młodych Family i Family Max.

Masz jeszcze pytania lub wątpliwości? Napisz do nas info@planetamlodych.com.pl