Co to jest Ubezpieczenia bagażu podróżnego?

Ubezpieczanie obejmuje bagaż podróżny, który został utracony w czasie podróży zagranicznej.

Osobie ubezpieczonej w przypadku utraty bagażu przysługuje odszkodowanie, jeśli bagaż znajdował się bezpośrednio pod jej opieką lub został powierzony zawodowemu przewoźnikowi lub na podstawie dokumentu przewozowego, został oddany do przechowalni lub był zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym), był zamknięty w pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania, luku bagażowym, bagażniku zamkniętego samochodu, kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.

Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego wynosi 2 000 PLN. Wysokość odszkodowania ustala się według wartości rynkowej zniszczonego lub utraconego przedmiotu w oparciu o dowody zakupu (rachunki, potwierdzenia płatności) lub poprzez odniesienie się do wartości nowego przedmiotu pomniejszonej o stopień zużycia technicznego.

W ramach ubezpieczenia, pokrywane są udokumentowane koszty w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego przez przewoźnika zawodowego do miejsca pobytu podczas podróży zagranicznej. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby, czyli wyłącznie takich artykułów jak: odzież, obuwie, przybory toaletowe.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: karty płatnicze, gotówka, bilety podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery wartościowe i klucze; biżuteria, przedmioty z metali oraz kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, broń wszelkiego rodzaju, przedmioty służące do działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego, akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem przyczep campingowych, półciężarówek campingowych i łodzi, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, nośniki danych i gry video, telefony przenośne, sprzęt służący do nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, namioty, futra, sprzęt rowerowy, oraz szkody powstałe we wszelkiego rodzaju sprzęcie sportowym.

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego możesz dokupić do wszystkich Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus oraz Planeta Młodych Family i Family Max.

Masz jeszcze pytania lub wątpliwości? Napisz do nas info@planetamlodych.com.pl