Ubezpieczenie

Co oznaczają skróty KL, OC czy NNW ? W jaki sposób wybrać odpowiednią polisę? Na co zwrócić uwagę? Jeśli nurtują Cię te lub podobne pytania, przeczytaj koniecznie poniższy przewodnik.

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia czyli KL

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia czyli KL jest najważniejszą składową polisy turystycznej. Suma ubezpieczenia od Kosztów Leczenia w przypadku wszystkich wariantów Kart Planeta Młodych wynosi 60 000 EUR.

W ramach tej kwoty ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwych wypadkiem wymagającym natychmiastowej pomocy, które nastąpią w trakcie podróży zagranicznej. Z ubezpieczenia KL pokrywane są także koszty leczenia ambulatoryjnego lub hospitalizacji oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. Koszty leczenia w związku z zachorowaniem na COVID-19 pokrywane są do kwoty 40 000 EUR. W ramach ubezpieczenia pokrywane są również, do kwoty 400 EUR, koszty leczenia stomatologicznego. Do górnej granicy kosztów leczenia pokrywane są koszty transportu ubezpieczonego do najbliższej placówki medycznej, pomiędzy placówkami. Ubezpieczyciel opłaci też koszty zakwaterowania na czas rekonwalescencji do sumy 2 500 EUR. Ubezpieczyciel pokryje koszt transportu ubezpieczonego klasą ekonomiczną do kraju stałego zamieszkania (w Europie). W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty pobytu w hotelu (do 7 dni/ 100 EUR za dzień) osoby towarzyszącej oraz koszt jej podroży do kraju zamieszkania (w Europie) do kwoty 1 000 EUR. Transport do kraju zamieszkania przysługuje w tym limicie, również osobom towarzyszącym ubezpieczonemu, który zmarł w trakcie podroży. Transport zwłok ubezpieczonego pokrywany jest do koszów odpowiadającym kosztom transportu zwłok do Polski. Do kwoty 60 000 EUR pokrywane są koszy transportu powrotnego dzieci poniżej 16 roku życia ,które towarzyszyły ubezpieczonemu w podróży, koszt opieki nad zwierzętami domowymi ubezpieczonego, które towarzyszyły mu w podroży oraz koszt kierowcy zastępczego, który przewiezie ubezpieczonego oraz osoby mu towarzyszące do miejsca zamieszkania w Europie. Do sumy 60 000 EUR pokrywane są również koszty poszukiwań i ratownictwa prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport, także powietrzny lub morski, z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej. Po powrocie do Polski, ubezpieczonemu, który w trakcie podroży uległ nieszczęśliwemu wypadkowi przysługuje kontynuacja leczenia ambulatoryjnego do sumy 3000 PLN oraz rehabilitacja do 1000PLN

Osoby ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi, czyli takimi, które charakteryzują się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem leczenia stale lub okresowo, powinny rozszerzyć polisę o zwyżkę w tym zakresie.

Istnieje możliwość powiększenia sumy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia do równowartości 100 000 EUR, przez zakup stosownej zwyżki.

Osoby wyjeżdzające w celu podjęcia pracy powinny rozszerzyć zakres ubezpieczenia o Wykonywanie pracy fizycznej (w tym wolontariatów i staży) w trakcie podróży zagranicznej.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzania ochrony w zakresie kosztów leczenia o szkody powstałe w trakcie pozostawania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,5‰ poprzez dokupienie rozszerzenia.

Ochronę można również rozszerzyć o szkody powstałe wskutek biernego uczestnictwa w aktach terroru.

Ubezpieczanie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym czyli OC

Ubezpieczanie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym czyli OC obejmuje odpowiedzialność, wobec osób trzecich za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych lub zaniechania Ubezpieczonego w trakcie podróży zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Odpowiedzialność obejmuje również Ubezpieczonego oraz osoby bliskie, stale z nim zamieszkujące pod tym samym adresem i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Suma ubezpieczenie OC wynosi 30 000 EUR.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW to ubezpieczenie z którego wypłacone jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, na skutek nieszczęśliwego wypadku do którego doszło w trakcie podroży zagranicznej. W ramach Karty Planeta Młodych można nabyć ubezpieczenie NNW na kwotę 20 000 PLN lub 7 000 PLN.

Za dodatkowa opłatą można rozszerzyć ochronę o świadczenie szpitalne czyli odszkodowanie za pobyt na oddziale szpitalnym spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się podczas podróży. Odszkodowanie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.

Osoby uprawiające sporty wysokiego ryzyka powinny wybrać jedną z Kart w wariantach Travel Sport.

Po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego do kwoty 2 000 PLN.

Karty Planeta Młodych dla osób od 4 do 31 roku życia

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA
OPCJONALNIE
Wariant Sporty wysokiego ryzyka KL OC NNW Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Szkody w stanie nietrzeźwości Choroby przewlekłe Świadczenie szpitalne Praca fizyczna
TA Nie 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 260 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 330 PLN
TD Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 320 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 360 PLN
TSA Tak 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 470 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 400 PLN
TSD Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 500 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 450 PLN
UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA
TDV Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 1100 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 1200 PLN
TSDV Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 1400 PLN 40 PLN 70 PLN 190 PLN 150 PLN 120 PLN 70 PLN 1300 PLN

Karty Planeta Młodych dla osób od 31 do 59 roku życia

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA
OPCJONALNIE
Wariant Sporty wysokiego ryzyka KL OC NNW Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Szkody w stanie nietrzeźwości Choroby przewlekłe Świadczenie szpitalne Praca fizyczna
TAPlus Nie 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 460 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 570 PLN
TDPlus Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 580 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 640 PLN
TSAPlus Tak 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 630 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 680 PLN
TSDPlus Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 900 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 810 PLN
UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA
TDVPlus Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 1300 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 1400 PLN
TSDVPlus Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 1800 PLN 40 PLN 70 PLN 185 PLN 190 PLN 210 PLN 70 PLN 1800 PLN

Karta Planeta Młodych Family dla 2 rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku oraz 1 dziecka, które ukończyło 4 lata

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA
OPCJONALNIE
Wariant Sporty wysokiego ryzyka KL OC NNW Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Świadczenie szpitalne Choroby przewlekłe
FA Nie 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 630 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN
FD Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 690 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN
FSA Tak 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 790 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN
FSD Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 900 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN
UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA
FDV Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 2200 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN
FSDV Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 2300 PLN 80 PLN 145 PLN 400 PLN 135 PLN 360 PLN

Karta Planeta Młodych Family dla 2 rodziców, którzy nie ukończyli 59 roku oraz 2 dzieci, które ukończyły 4 lata

UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE Z WYŁĄCZENIEM KANADY I USA
OPCJONALNIE
Wariant Sporty wysokiego ryzyka KL OC NNW Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Świadczenie szpitalne Choroby przewlekłe
FAMax Nie 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 880 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN
FDMax Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 980 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN
FSAMax Tak 60 000 € 30 000 € 7 000 PLN 1050 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN
FSDMax Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 1250 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN
UBEZPIECZENIE NA CAŁYM ŚWIECIE W TYM W KANADZIE I USA
FDVMax Nie 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 3100 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN
FSDVMax Tak 60 000 € 30 000 € 20 000 PLN 3350 PLN 110 PLN 200 PLN 580 PLN 135 PLN 390 PLN