Q&A

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przy wyborze rodzaju Karty kluczowy jest wiek ubezpieczonego w dniu zakupu. Fakt ukończenia 31 roku życia w trakcie trwania ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Karty Planeta Młodych Family oraz Family Max są przeznaczone dla rodzin składających się z dwójki rodziców (opiekunów) w wieku od 18 do 59 lat oraz dzieci, które ukończyły 4 i nie ukończyły 18 lat. Karty Planeta Młodych Family to produkty dla rodzin z jednym dzieckiem a Karty Planeta Młodych Family Max dla rodzin z dwójką dzieci. Karty Family przeznaczone są dla obywateli Polski zamieszkujących w Polsce jak i za granicą oraz obcokrajowców zamieszkujących na terytorium RP.

Nie ma takiej możliwości. Dany pakiet ubezpieczenia obowiązuje wszystkie osoby objęte ochroną w ramach jednej Karty Planeta Młodych Family lub Family Max. Wybierając wariant, należy wziąć pod uwagę preferencje wszystkich członków rodziny.

Ochronę zawartą w Kartach Planeta Młodych Family oraz Family Max można rozszerzyć w zakresie ryzyka związanego z Terroryzmem. Istnieje również możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz zwiększenia sumy przeznaczonej na Koszty Leczenia do 100 000 EUR. Podwyższając sumę Kosztów Leczenia zwiększamy jednocześnie limit na akcje ratunkową w górach lub na morzu do 50 000 PLN. Każdy z dodatków przypisany jest do Karty, a nie do konkretnej osoby i obejmuje wszystkich członków rodziny objętych ochroną w ramach polisy.

Tak, każdy z członków rodziny może podróżować osobno.

Plastikową Kartę Family wydajemy w jednym egzemplarzu. Podstawę do skorzystania z pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia dla Klientów Planeta Młodych stanowi imienny Certyfikat, który otrzymuje każdy z członków rodziny. Plastikowa Karta Planeta Młodych nie stanowi dokumentu potwierdzającego ochronę. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wydanie Karty będącej podstawa do uzyskania zniżek na wybrane produkty i usługi ( wykaz punktów na www.planetamlodych.com.pl) powinny przesłać stosowną prośbę na adres Planeta Młodych sp. z o. o.

Europ Assistance S.A. zarejestrowana w rejestrze handlu i spółek Nanterre pod numerem 451 366 405, z siedzibą we Francji, 1 Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers reprezentowaną przez Europ Assistance Irish Branch z siedzibą w Dublinie, 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, Irlandia, zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089

Ubezpieczenie zawarte w wariantach TRAVEL i TRAVEL SPORT działa na całym świecie z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Tajlandii, Afganistanu, Algierii, Iraku, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Sudanu Południowego oraz Syrii. Ubezpieczenie zawarte w wariantach TRAVEL VIP i TRAVEL SPORT VIP obejmuje cały świat z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego oraz Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Północnej, Sudanu, Sudanu Południowego oraz Syrii.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Ubezpieczenie Assistance, Ubezpieczenie Kosztów Poszukiwań i Ratownictwa, Ubezpieczenie OC oraz Ubezpieczenie Bagażu działają tylko podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczenie NNW działa zarówno w Polsce jak i poza granicami Polski.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa tych Nieszczęśliwych Wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej oraz na terenie Polski lub kraju stałego pobytu. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie powstałe z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub trwałego inwalidztwa. Stopień trwałego inwalidztwa określa się na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa zamieszczonej w OWU

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia obejmuje leczenie ambulatoryjne, wizytę lekarską, zakup lekarstw, leczenie szpitalne, leczenie stomatologiczne oraz świadczenia Assistance.

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, wobec osób trzecich, za szkody osobowe lub rzeczowe, wynikające z czynów niedozwolonych Ubezpieczonego dokonanych w trakcie podróży zagranicznej.

Ubezpieczenie obejmuje Koszty Leczenia Chorób Przewlekłych, jeżeli Ubezpieczony wykupił odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. Ochronę w tym zakresie, mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus.

Tak, istnieje możliwość zwiększenia sumy Kosztów Leczenia do kwoty 100 000 EUR. Decydując się na takie rozszerzanie zwiększamy również limit kwoty przeznaczonej na akcję poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w górach lub na morzu do 50 000 PLN. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max.

Tak, z ubezpieczenia pokrywane są Koszty Leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej.

Tak, z ubezpieczenia pokrywane są koszty testu metodą RT-PRC, jeśli ubezpieczony wykazuje objawy COVID-19 i na test został skierowany przez lekarza lub gdy ubezpieczony przebywał na kwarantannie a przepisy danego kraju obligują go do wykonania testu po jej zakończeniu lub gdy stan zdrowia ubezpieczonego pogorszył się lub uległ on nieszczęśliwemu wypadkowi a wykonanie testu jest konieczne w celu hospitalizacji. Ubezpieczyciel pokrywa koszt testu do kwoty 500 PLN.

Nie, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów testu w kierunku SARS-Cov-2 na życzenie ubezpieczonego, również w przypadku w którym jest on zobligowany do przedstawiania zaświadczenia przy przekroczeniu granicy danego państwa.

Tak, ubezpieczenie pokrywa koszt kwarantanny w przypadku osób, u których stwierdzono COVID-19, które zakażenie przechodzą w sposób łagodny, niewymagający hospitalizacji oraz osób które były narażone na zakażenie i które w celu zapobiegania szerzeniu się epidemii zostały skierowane do miejsca odosobnienia. W ramach Kart Planeta Młodych ubezpieczyciel pokryje koszt wyżywienia oraz kwarantanny trwającej nie dłużej niż 7 dni, do kwoty nieprzekraczającej 1500 PLN.

Tak, ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów wyżywiani na podstawie rachunków do kwoty nie przekraczającej 1500 PLN.

Jeżeli zostało wykupione rozszerzenie o szkody powstałe podczas Stanu pod Wpływem Alkoholu to tak. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus. Stan nietrzeźwości – stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Tak, pod warunkiem wykupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o akty terroru. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max.

Tak, jeżeli Ubezpieczony wykupił rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o Ubezpieczenie Bagażu. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max.

Praca umysłowa nie wymaga dodatkowego rozszerzenia, a jeżeli staże lub praktyki nie mają charakteru fizycznego to zawierają się w zakresie podstawowym. Praca fizyczna oraz staże i praktyki o charakterze fizycznym wymagają wykupienia dodatkowego rozszerzenia ochrony. Ubezpieczenia w trakcie wykonywania pracy fizycznej mogą dokupić posiadacze Kart Planeta Młodych oraz Planeta  Młodych Plus.

Koszty przede wszystkim są rozliczane bezgotówkowo, jednak wymaga to kontaktu z Ubezpieczycielem. Ubezpieczony ma możliwość samodzielnego pokrycia kosztów, jednak nie ma pewności, że dana szkoda była objęta ochroną ubezpieczeniową, dlatego kontakt z Centrum Alarmowym jest zawsze zalecany przed podjęciem jakichkolwiek kroków.

Ubezpieczony może zgłosić szkodę dzwoniąc do dostępnego całodobowo Centrum Alarmowego pod numerem: +48 22 203 75 76 lub wysłać maila na dedykowany adres skrzynki mailowej – medical@eap.pl lub skontaktować się poprzez skype z kontem euras_3.

Ubezpieczony opłaca wizytę samodzielnie i przesyła pełną dokumentację z wizyty wraz z rachunkiem do Ubezpieczyciela, który po weryfikacji zwraca koszty Ubezpieczonemu. Przy czym zwrotowi podlegają koszty odpowiadające warunkom lokalnym.
Zgłoszenie wniosku refundacyjnego można dokonać na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem https://sos.eap.pl

Ubezpieczony powinien każdorazowo zgłosić szkodę niezwłocznie do Ubezpieczyciela. W ubezpieczeniu NNW powinien to zrobić w ciągu 14 dni od daty zajścia zdarzenia a przy ubezpieczeniu poszukiwań i ratownictwa w ciągu 7 dni od daty zajścia zdarzenia.

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada adres zameldowania lub jego krajem stałego pobytu jest Rzeczypospolita Polska lub gdy studiuje na terenie RP

Tak, jednak ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje na terytorium RP oraz kraju stałego pobytu.

Powrót do RP lub kraju stałego pobytu zarówno w przypadku Polaków mieszkających za granicą oraz cudzoziemców.

Poprzez przedstawienie Ubezpieczycielowi dokumentu potwierdzającego wyjazd lub powrót. Takim dokumentem może to być bilet lotniczy, kolejowy, rachunek za paliwo przy granicy czy rachunek za wycieczkę.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia przebywając za granicą. Przy doubezpieczeniu wcześniej zakupionej Karty ma zastosowanie 10 dniowa karencja. Przy zakupie nowej karty (po raz pierwszy) 1wraz z ubezpieczeniem dodatkowym zastosowanie ma 14 dniowa karencja.

14 dniowa karencja obowiązuje jedynie w przypadku osób przebywających już w podróży zagranicznej, którzy zakupili nową kartę (po raz pierwszy).

Tak, przy czym w przypadku podróży do kraju z obowiązkowymi szczepieniami, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko jeśli ubezpieczony dopełnił obowiązku zaszczepienia się. Brak obowiązkowych szczepień zakwalifikowany może być jako rażące niedbalstwo i wystawienie się na niepotrzebne ryzyko.

Sporty rekreacyjne to forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną z form czynnego wypoczynku. Nie istnieje zamknięta lista sportów.

Każda karta w standardowym zakresie obejmuje poruszanie się na motorze lub skuterze.

W kartach Travel Sport oraz Travel Sport VIP zawarte są sporty rekreacyjne, zimowe, ekstremalne oraz dodatkowo wyczynowe uprawianie sportu.

Aby przedłużyć ważność Karty należy zakupić kolejną Kartę (on-line, w aplikacji lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży) z zachowaniem ciągłości w okresie ubezpieczenia.

W przypadku Kart zakupionych w trakcie podroży zagranicznej (za chowaniem ciągłości w ubezpieczeniu), nie obowiązuje 14 dniowy okres karencji. W taki przypadku czas podroży będzie liczony od faktycznej daty opuszczenia Polski lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego. Przypominamy, że wszystkie Karty Planeta Młodych są ważne przez 12 miesięcy. Ubezpieczony może posiadać jednocześnie tylko jedną Kartę Planeta Młodych.