Q&A

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przy wyborze rodzaju Karty kluczowy jest wiek ubezpieczonego w dniu zakupu. Fakt ukończenia 31 roku życia w trakcie trwania ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Karty Planeta Młodych Family oraz Family Max są przeznaczone dla rodzin składających się z dwójki rodziców (opiekunów) w wieku od 18 do 59 lat oraz dzieci, które ukończyły 4 i nie ukończyły 18 lat. Karty Planeta Młodych Family to produkty dla rodzin z jednym dzieckiem a Karty Planeta Młodych Family Max dla rodzin z dwójką dzieci.

W przypadku Kart Family rodzina, składa się z dziecka, które ukończyło 4 lata i nie ukończyło 18 roku życia oraz jego dwojga rodziców (mogącymi być wobec siebie współmałżonkami lub partnerami), którzy nie ukończyli 59 roku życia.

W przypadku kart Family Max rodzina, składa się z dwojga dzieci, które ukończyły 4 lata i nie ukończyły 18 roku życia oraz ich dwojga rodziców (mogącymi być wobec siebie współmałżonkami lub partnerami), którzy nie ukończyli 59 roku życia.

Nie ma takiej możliwości. Dany wariant ubezpieczenia obowiązuje wszystkie osoby objęte ochroną w ramach jednej Karty Planeta Młodych Family lub Family Max. Wybierając wariant, należy wziąć pod uwagę preferencje wszystkich członków rodziny.

Ochronę zawartą w Kartach Planeta Młodych Family oraz Family Max można rozszerzyć w zakresie ryzyka związanego z  biernym udziałem w aktach terroryzmu. Istnieje również możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz zwiększenia sumy przeznaczonej na Koszty Leczenia do 100 000 EUR. Dostępne są również rozszerzenia o następstwa  chorób przewlekłych, jak i świadczenie szpitalne, czyli świadczenie dzienne za dzień pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Każde z rozszerzeń przypisane jest do Karty, a nie do konkretnej osoby i obejmuje wszystkich członków rodziny objętych ochroną w ramach polisy.

Tak, każdy z członków rodziny może podróżować osobno.

Plastikową Kartę Family wydajemy w jednym egzemplarzu. Podstawę do skorzystania z pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia dla Klientów Planeta Młodych stanowi imienny Certyfikat, który otrzymuje każdy z członków rodziny. Plastikowa Karta Planeta Młodych nie stanowi dokumentu potwierdzającego ochronę. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wydanie Karty będącej podstawa do uzyskania zniżek na wybrane produkty i usługi ( wykaz punktów na www.planetamlodych.com.pl) powinny przesłać stosowną prośbę na adres Planeta Młodych sp. z o. o.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 00-668, przy ul. Noakowskiego 22.

Ubezpieczenie zawarte w wariantach TRAVEL i TRAVEL SPORT działa na całym świecie z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady. Ubezpieczenie zawarte w wariantach TRAVEL VIP i TRAVEL SPORT VIP obejmuje cały świat z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego.

Od dnia następnego po wykupieniu Karty, chyba że przebywasz poza granicami Polski lub kraju stałego pobytu w momencie zakupu Karty, wówczas ochrona zacznie się po upłynięciu 5 dni karencji.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa tych Nieszczęśliwych Wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie powstałe z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku na zdrowiu określa się na podstawie Tabeli Norm uszczerbku na zdrowiu, którą znajdziesz w Wyciągu z umowy grupowego ubezpieczenia. Złamania, skręcenia, zwichnięcia są objęte ochroną pod warunkiem, że spowodowały uszczerbek na zdrowiu u Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia obejmuje m.in.: leczenie ambulatoryjne, wizytę lekarską, zakup lekarstw, leczenie szpitalne, leczenie stomatologiczne oraz świadczenia pomocy w podróży (Assistance) i koszty poszukiwania i ratownictwa.

Tak, istnieje możliwość zwiększenia sumy Kosztów Leczenia do kwoty 100 000 EUR. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max.

Tak, z ubezpieczenia pokrywane są Koszty Leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej. Limit na w/w ryzyko wynosi 40.000 EUR

Tak, jeśli test został zlecony przez lekarza prowadzącego leczenie po zachorowaniu podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów testu w kierunku SARS-Cov-2 na życzenie ubezpieczonego, również w przypadku w którym jest on zobligowany do przedstawiania zaświadczenia przy przekroczeniu granicy danego państwa.

Ubezpieczenie obejmuje Następstwa Chorób Przewlekłych, jeżeli Ubezpieczony wykupił odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. Ochronę w tym zakresie, mogą rozszerzyć posiadacze wszystkich kart.

Tak, w przypadku gdy Ubezpieczony poddał się w odpowiednim czasie obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub przedstawił zaświadczenia o szczepieniu ochronnym (np. Międzynarodowego Świadectwa Szczepień) gdy szczepienie było obowiązkowe przed podróżą zagraniczną zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

Tak, w przypadku kontynuacji leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacji Ubezpieczonego po powrocie do Polski lub kraju stałego pobytu, pod warunkiem, że krajem stałego pobytu jest kraj europejski, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w trakcie podróży zagranicznej, nie więcej niż do wysokości 3.000 zł, w tym limit na koszty rehabilitacji do wysokości 1.000 zł.

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, wobec osób trzecich, za szkody osobowe lub rzeczowe, wynikające z czynów niedozwolonych Ubezpieczonego dokonanych w trakcie podróży zagranicznej.

Ubezpieczyciel odpowiada do 100% wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.

Tak, jeżeli zostało wykupione rozszerzenie o szkody powstałe podczas Pozostawania pod Wpływem Alkoholu. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus. Pozostawanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,5‰ alkoholu we krwi lub od 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu.

Tak, pod warunkiem wykupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o bierny udział w aktach terroru. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze Kart Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Family oraz Family Max.

Tak, jeżeli Ubezpieczony wykupił rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o Ubezpieczenie Bagażu. Ochronę w tym zakresie mogą rozszerzyć posiadacze każdego rodzaju kart.

Praca umysłowa nie wymaga dodatkowego rozszerzenia, a jeżeli staże lub praktyki nie mają charakteru fizycznego to zawierają się w zakresie podstawowym. Praca fizyczna oraz staże i praktyki o charakterze fizycznym wymagają wykupienia dodatkowego rozszerzenia ochrony. Ubezpieczenia w trakcie wykonywania pracy fizycznej mogą dokupić posiadacze Kart Planeta Młodych oraz Planeta  Młodych Plus.

Wykonywanie pracy umysłowej to podejmowanie i wykonywanie przez Ubezpieczonego w trakcie podróży zagranicznej w formie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w formie wolontariatu, praktyk lub szkoleń zawodowych, pracy absorbującej głównie centralny układ nerwowy Ubezpieczonego, która wiąże się  z odbiorem informacji, podejmowaniem decyzji. Praca umysłowa może mieć charakter twórczy, odtwórczy, pomocniczy;

Wykonywanie pracy fizycznej to podejmowanie i wykonywanie przez Ubezpieczonego w trakcie podróży zagranicznej w formie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w formie wolontariatu, praktyk lub szkoleń zawodowych, pracy wymagającej wysiłku fizycznego, absorbującej głównie układ mięśniowy , o ile jednocześnie nie są wykonywane czynności, prace i zawody wymienione w Umowie jako wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka.

Tak, jeśli masz wykupione rozszerzenie o tzw. Świadczenie szpitalne, wówczas za pobyt w szpitalu w wyniku NNW otrzymasz świadczenie w wysokości 50 PLN za każdy dzień pobytu, począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu.

Wariantu nie można zmienić, ale możesz wykupić rozszerzenie lub rozszerzenia dostępne w danym rodzaju Karty. Takiej zmiany możesz dokonać tylko raz w trakcie ważności Karty.

Najlepiej skorzystać z usług Centrum Assistance, które zorganizuje bezgotówkową pomoc, ale możesz też pokryć koszty leczenia z własnych środków i wystąpić o ich zwrot po powrocie do Polski, zgłaszając roszczenie do Ubezpieczyciela.

Ubezpieczony może zgłosić szkodę dzwoniąc do dostępnego całodobowo Centrum Assistance pod numerem: +48 22 741 39 03lub wysłać maila na dedykowany adres skrzynki mailowej – travel@global-assistance.pl

Ubezpieczony opłaca wizytę samodzielnie i przesyła pełną dokumentację z wizyty wraz z rachunkiem do Ubezpieczyciela, który po weryfikacji zwraca koszty Ubezpieczonemu.

Ubezpieczony powinien każdorazowo zgłosić szkodę niezwłocznie do Ubezpieczyciela. W ubezpieczeniu NNW powinien to zrobić w ciągu 14 dni od daty powrotu Ubezpieczonego do Polski lub kraju stałego pobytu, o ile stan zdrowia mu na to pozwala.

Tak, jeśli jest cudzoziemcem: będącym zameldowanym w Polsce, lub posiadającym zezwolenie na pobyt stały w Polsce, lub posiadającym wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w Polsce.

Tak, jednak ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje na terytorium RP oraz kraju stałego pobytu

To miejscowość, w której Ubezpieczony przebywa w Polsce (dotyczy również osób posiadających wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w Polsce) lub w kraju stałego pobytu;

Powrót do RP lub kraju stałego pobytu zarówno w przypadku Polaków mieszkających za granicą oraz cudzoziemców.

Okres 180 dni będzie liczony od początku ważności karty. Przykładowo:

Karta kupiona w dniu 15.03 (w trakcie podroży) będzie ważna od 16.03. Ze względu na karencję ochrona ubezpieczeniowa zaczynie się 21.03. 180 dni podroży będzie liczone od 16.03

Kartę kupujemy dniu 15.03 (w trakcie podroży), przy czym datę początku ochrony przesuwamy na  01.04. Zarówno karta jak i okres ochrony zaczynają się 1.04. 180 dni podroży jest liczone od 01.04.

Poprzez przedstawienie Ubezpieczycielowi dokumentu potwierdzającego wyjazd lub powrót. Takim dokumentem może to być bilet lotniczy, kolejowy, rachunek za paliwo przy granicy czy rachunek za wycieczkę.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia przebywając za granicą. Przy doubezpieczeniu wcześniej zakupionej Karty ma zastosowanie 5 dniowa karencja, tak samo przy zakupie nowej karty wraz z ubezpieczeniem dodatkowym.

Jazda na motorze lub skuterze jest w zakresie każdej Karty jeśli nie jest związana z uczestniczeniem Ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych jako kierowca pojazdu, pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdu w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, a także jeśli nie jest wyczynowym uprawianiem sportu lub nie jest kwalifikowana do sportów wysokiego ryzyka, o których mowa w Zał. nr 3 do Umowy.

Karty w wariantach Travel obejmują sporty amatorskie , uprawiane rekreacyjnie, Karty Travel Sport to rozwianie dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka lub uprawiających sport wyczynowo.

To formy  aktywności lub dyscypliny sportowe podejmowane przez Ubezpieczonego dobrowolnie, w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązane z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki lub organizacje sportowe, wykonywane w czasie wolnym od pracy, nie w celach zarobkowych. Nie ma zamkniętej listy sportów amatorskich.

Każda karta w standardowym zakresie obejmuje sporty amatorskie, w tym amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu na oznaczonych trasach.

W kartach Travel Sport oraz Travel Sport VIP zawarte są sporty amatorskie, wyczynowe uprawianie sportu oraz sporty wysokiego ryzyka.

Jeśli osoba osiąga przychód z tytułu uprawiania sportu, to mówimy o zarobkowym celu uprawiania sportu.

Listę sportów wysokiego ryzyka znajdziesz w Wyciągu z umowy ubezpieczenia, w Załączniku nr 3 do w/w Umowy.

Wszystkie sporty amatorskie, sporty uprawiane wyczynowo oraz sporty wysokiego ryzyka, które są wymienione w Wyciągu z umowy ubezpieczenia, w Załączniku nr 3 do w/w Umowy.

Aby przedłużyć ważność Karty należy zakupić kolejną Kartę (on-line, w aplikacji lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży).

Z rabatu możesz skorzystać kupując Kartę przez nasza stronę, w aplikacji bądź  jednym z punktów sprzedaży. Więcej  informacji