Polityka prywatności Planeta Młodych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiamy podstawowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Planeta Młodych Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000697994 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 368456019, NIP 8992829650,

2. Adres email do kontaktu z Administratorem: info@planetamlodych.com.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych: rodo@planetamlodych.com.pl

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

1. Dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów. Na dane osobowe Klientów składają się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z zamówieniem przez Klienta usługi, w tym:

a) Imię i nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) Adres e-mail

d) Telefon kontaktowy

e) Data urodzenia

f) Numer PESEL lub numer paszportu

2. Administrator przetwarza dane osobowe klienta, który:

a) Zamówi poprzez witrynę internetowa Administratora Kartę Planeta Młodych, Kartę Planeta Młodych Plus, Kartę Planeta Młodych Family lub Kartę Planeta Młodych Family Max.

b) Zamówi poprzez Aplikację „Planeta Młodych” Kartę Planeta Młodych, Kartę Planeta Młodych Plus Kartę Planeta Młodych Family lub Kartę Planeta Młodych Family Max.

c) Zapiszę się na newsletter Planeta Młodych.

d) Skontaktuje się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Administratora.

e) Skontaktuje się bezpośrednio z Administratorem (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

Cele oraz czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe klientów, którzy zamówili Karę przez witrynę internetowa Administratora lub poprzez Aplikację Planeta Młodych są przetwarzane w celach:

a) świadczenia usług związanych z wystawieniem Karty Planeta Młodych, Karty Planeta Młodych Plus, Karty Planeta Młodych Family, Karty Planeta Młodych Family Max – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego m.in. na:

i. administrowaniu i zapewnieniu usług i ich bezpieczeństwa,

ii. dostosowywaniu, poprawieniu i rozwoju oferowanych usług,

iii. dochodzeniu, ustaleniu i obrony przed roszczeniami, – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego przez przepis prawa lub żądanie uprawnionego organu – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2. Dane osobowe, osób które dokonały zakupu jednej z Kart Planeta Młodych mogą być przekazywane innym podmiotom zaangażowanym w obsługę ubezpieczenia:

a) Voyager.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ceglanej 4 w ramach obsługi systemu sprzedaży oraz płatności on-line;

b) Towarzystwu ubezpieczeniowemu, w zakresie w jakim następuje zawarcie umowy ubezpieczenia związanej z Kartą oraz brokerowi ubezpieczeniowemu w zakresie związanym z dystrybucją i pośrednictwem ubezpieczeniowym w zawarciu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia grupowego w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego;

c) Podmiotowi obsługującemu Centrum Alarmowe w celu realizacji umowy ubezpieczenia na podstawie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym;

d) Stowarzyszeniu Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 w ramach realizacji projektu Karta Planeta Młodych.

e) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, administracyjne czy informatyczne o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

3. Dane osobowe osób, które zapisały się na newsletter (adres email), będą przetwarzane poprzez wysłanie Administratora droga elektroniczną informacji marketingowych. Zapisując się na newsletter, osoba zapisująca się wyraża zgodę na niniejsza politykę prywatności oraz na otrzymywanie informacji handlowych.

4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby zapisującej się na newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, tj. na podstawie art. 9 ust 2 lit. a RODO.

5. Dane osobowe osób, które skontaktowały się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub skontaktowały się z Administratorem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi.

6. Dla realizacji celów opisanych w pkt. 1-5 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji opisanych celów, w szczególności przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa.

7. Dane osobowe osób, które skontaktowały się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub skontaktowały się z Administratorem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi, chyba że obsługa zapytania uzasadnia przetwarzanie danych osobowych w dłuższym okresie czasu. 8. Dane osobowe osób, które zakupiły Kartę Planeta Młodych, Kartę Planeta Młodych Plus, Kartę Planeta Młodych Family, Kartę Planeta Młodych Family Max będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony użytkownika, nie dłużej jednak niż 10 lat. Dokumentacja skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Osobom, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania:

a) Dostępu do swoich danych osobowych – w tym do uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, a także otrzymania kopii danych,

b) Zaktualizowania swoich danych osobowych,

c) Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a wniesiony sprzeciw jest uzasadniony ze względu na szczególną sytuację,

d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeśli:

i. prawidłowość przetwarzanych danych jest kwestionowana,

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane są przetwarzane, zamiast usunięcia danych domaga się ograniczenia ich wykorzystania,

iii. administrator nie potrzebuje danych osobowych dla celów wskazanych w niniejszej polityce, iv. zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasy stwierdzenia skuteczności sprzeciwu,

e) Przenoszenia danych osobowych,

f) Usunięcia danych osobowych – gdy:

i. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których są przetwarzane

ii. zgoda, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych została skutecznie wycofana i nie ma innej podstawy do przetwarzania

iii. zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania

iv. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

v. z treści przepisów prawa wynika zobowiązanie administratora do usunięcia danych.

2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie UE, zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy czy miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terytorium RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Co do zasady Dane Osobowe znajdujące się w posiadaniu Administratora nie są przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

2. Wobec faktu iż niektóre podmioty współpracujące z Administratorem, posiadają siedzibę poza terytorium EOG, mogą zajść sytuacje przekazywania przetwarzanych danych osobowych poza obszar EOG. Administrator podejmuje należyte starania aby tak dokonywane przekazywanie danych osobowych było zgodne z prawem i było obwarowane odpowiednimi zabezpieczeniami. Zabezpieczanie obejmuje w szczególności stosowanie wymogów i klauzul sprecyzowanych przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Oznacza to, że przekazywanie jest możliwe jedynie podmiotom, które zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych. Osoba, której dane osobowej są przetwarzane może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. przyjętych środków ochrony.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści w witrynie internetowej Administratora Zmiany będą wprowadzane w przypadku modyfikacji funkcjonalności Serwisu, obowiązywania nowych przepisów prawa, bądź zmian w zakresie dostępu, przechowywania bądź zabezpieczania gromadzonych danych.

2. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 30.04.2024 r.

 


Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

1. Planeta Młodych sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 przetwarza dane osobowe w związku z wydaniem Karty Planeta Młodych/Karty Planeta Młodych Plus/Karty Planeta Młodych Family/ Karty Planeta Młodych Family Max i jest Administratorem tych danych.

2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z wystawieniem Karty Planeta Młodych/ Karty Planeta Młodych Plus Karty Planeta Młodych Family/ Karty Planeta Młodych Family Max na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Obejmuje to przekazanie danych osobowych towarzystwom ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia Posiadacza Karty.

4. Posiadaczom Karty przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Każdej osobie przysługuje również prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.

5. Dane osobowe Posiadacza Karty będą przetwarzane przez Administratora na czas przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony użytkownika, nie dłużej jednak niż 10 lat. Dokumentacja skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) Voyager.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ceglanej 4 w ramach obsługi systemu sprzedaży oraz płatności on-line.

b) Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie w jakim następuje zawarcie umowy ubezpieczenia związanej z Kartą oraz broker ubezpieczeniowy w zakresie związanym z dystrybucją i pośrednictwem ubezpieczeniowym w zawarciu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia grupowego w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego;

c) Firma obsługująca Centrum Alarmowe w celu realizacji umowy ubezpieczenia na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;

d) Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 w ramach realizacji projektu Karta Planeta Młodych.

7. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości świadczenia usługi.