Szanowni Państwo

W związku z dynamiczna sytuacją w Ukrainie, informujemy że pomoc medyczna nadal może być udzielana, należy jednak uwzględnić warunki lokalne. Ponadto:

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia powstałe wskutek wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych. Ubezpieczyciel może odmówić organizacji usług i pokrycia kosztów leczenia lub jakichkolwiek innych wydatków powstałych w ich rezultacie. 

The liability of the Insurer on account of the Insured Person’s does not cover events arising from war, military operations or armed conflicts. The insurer may refuse to organize services and cover the costs of treatment or any other expenses incurred as a result of them.